Farma Janko Vysoká Libyně ::.
farmajanko.cz 
Provozovatel: Ing. Lukáš Janko, IČ: 76173828, sídlo: U Trati 771, 331 41 Kralovice
Rybář: Osoba vykonávající rybolov na základě platné povolenky v místě revíru provozovatele
Rybník: Vodní plocha určená ke sportovnímu a rekreačnímu rybolovu ve vlastnictví provozovatele - rybník U Hráze v k.ú. Vysoká Libyně
Revír: Revírem je myšlen celý objekt rybníka, včetně přilehlých pozemků, v majetku provozovatele
Správce: Osoba určená Provozovatelem ke správě Revíru s oprávněním dohlížet na provoz Revíru a dodržování podmínek tohoto Provozního řádu Rybáři.
Povolenka: Povolení k lovu ryb (rybolovu) v rybníku provozovatele, kterou vystaví provozovatel rybáři na základě úhrady poplatku rybáře provozovateli dle platného ceníku
Stanoviště: Vyhrazené místo pro rybáře určené k rybolovu, které je přiděleno na základě dohody s provozovatelem a je vyznačeno v povolence
Platnost: Tento Provozní řád je platný od 27.02.2022
UPOZORNĚNÍ: Revír je pod dohledem pomocí kamerového systému.


1. Lov probíhá od dubna do zámrzu v době dle platného ceníku a s nástupem na stanoviště od 7:00 hod. nebo 19:00 hod., není-li provozovatelem stanoveno jinak. Pozdější příjezd na stanoviště a pozdější zahájení lovu nemá vliv na slevu z ceny povolenky. Není dovolen odjezd z revíru v nočních hodinách.

2. Zakoupením povolenky nebo zahájením rybolovu se každý rybář zavazuje provozovateli, že se seznámil s tímto Provozním řádem, který se zároveň zavazuje dodržovat.

3. Rybářem se v revíru provozovatele může stát každá osoba starší 16 let a to na základě platné povolenky. Osoby mladší 16 let mohou provozovat rybolov v revíru provozovatele pouze za dohledu osoby starší 18 let, kdy vystavení povolenky bude na osobu starší 18 let.

4. Zahájením rybolovu se rybář zavazuje provozovateli k úhradě stanoveného poplatku dle platného ceníku.

5. V revíru se chytá metodou chyť a pusť, není-li provozovatelem výslovně stanoveno jinak.

6. Povolenka je platná pouze pro jednu osobu a je nepřenosná na jinou osobu, přičemž jedna osoba může provádět rybolov se třemi pruty. Prut může být vybaven jedním návazcem s jedním háčkem. Háček může být bez i s protihrotem. Montáž musí být tzv. úniková, aby v případě přetržení došlo k odpadnutí olova a krmítka. Srkačka a pletené šokové šňůry jsou zakázány.

7. Každý rybář musí být přítomen v době nahození prutu/prutů v místě přiděleného stanoviště.

8. Rybář je povinen mít u sebe následující povinnou výbavu: podběrák s minimální šířkou ramene 80 cm, podložku na ryby typu polstrované vaničky (jinak nesmí být rybolov zahájen - možno za poplatek zapůjčit - viz vzory podložek), desinfekci (např. Clinic nebo Septonex), vyprošťovač háčků..

9. Veškeré úlovky rybáře z rybolovu jsou majetkem provozovatele a rybář je povinen je šetrně vrátit bez zbytečného odkladu a poškození zpět do rybníka, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak (např. při povolení ponechání úlovku).

10. Od 1.1.2020 platí přísný zákaz lovu dravců.

11. S ulovenými rybami je rybář, případně jeho doprovod, povinen zacházet s maximální šetrností. Je zakázána jakákoli neodborná, nepřiměřená manipulace s ulovenými rybami nebo násilné vyprošťování háčků. Po vylovení ryby je povinností vytáhnutí háčku na mokré podložce, případně ve vodě, a bezodkladné puštění ryby zpět do rybníka. Fotografování úlovků je možné pouze po vytáhnutí háčku nad mokrou podložkou (viz bod. 8) nebo nad dostatečně vysokou hladinou vody rybníka při dodržení zásad šetrného zacházení.

12. Přechovávání ryb ve vezírku je zakázáno.

13. Lov ryb z loděk je zakázán.

14. Platí zákaz zakrmování hrachem a nevařenou kukuřicí. Zakrmování pomocí lodě s posádkou (např. pramice apod.) není povoleno.

15. K zakrmování lze použít pouze vlastní zavážecí loďku, zakrmovací prak, raketu, kobru a pod. Bojky pro zakrmování mohou být použity pouze tyčové. K zavezení tyčové bojky je možné po dohodě provozovatelem či správcem využít místní loď "pramici".

16. Každý rybář je povinen v revíru udržovat pořádek a čistotu. Každý rybář obdrží při vydání povolenky igelitový pytel na odpadky, pro jehož následnou likvidaci při ukončení rybolovu jsou v revíru umístěny odpadkové koše. Rozdělávání ohně je povoleno pouze se souhlasem provozovatele/správce a na mobilním ohništi.

17. Parkování motorových vozidel v revíru a v jeho blízkosti je pouze v místě k tomu určeném - označeno jako "Parkoviště". V místě stanovišť je parkování zakázáno s tím, že ke stanovišti č. 1 až č. 8 je umožněn příjezd vozidla pro vyložení/naložení rybářského vybavení. U stanovišť č. 10 až č. 15 je parkování povoleno. Stanoviště č. 9 je bez možnosti přístupu motorového vozidla. Za účelem vyložení a naložení rybářského vybavení ke stanovišti č. 9 lze využít příjezd ke stanovišti č. 8.

18. Každý rybář je v revíru povinen provozovateli, správci nebo jím pověřenému zástupci umožnit provést kontrolu zavazadlových prostor vozu nebo umožnit nahlédnout do vozu či jeho příručních zavazadel.

19. Rybář se je vždy povinen provozovateli, správci nebo jím pověřenému zástupci prokázat platnou povolenkou.

20. V rybníku platí přísný zákaz mytí osobních prostředků a provádění osobní hygieny.

21. Povinností rybáře je dbát na čistotu, pořádek, dobré mravy, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům revíru a dodržovat noční klid v revíru a jeho okolí. Rybář je odpovědný za svůj doprovod. V případě nevhodného chování doprovodu rybáře, může být rybáři odebráno povolení k rybolovu a může být vykázán z revíru provozovatelem bez nároku na náhradu nevyužité povolenky.

22. Každý rybář, včetně jeho doprovodu, se pohybuje v místě rybníka a revíru na vlastní nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. Provozovatel ani správce nenese odpovědnost za škody na zdraví rybářů, jejich doprovodu a osob pohybujících se v místě rybníka a revíru, které si způsobili v důsledku vlastní nedbalosti a neopatrnosti, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel ani správce neodpovídá za poškození či ztrátu osobních prostředků, vybavení a věcí rybáře, jeho doprovodu a osob pohybujících se v místě rybníka a revíru.

23. Při opakovaném porušení provozního řádu, či nedodržování dobrých mravů a zásad, si provozovatel nebo správce vyhrazuje právo pro vykázání rybáře, popřípadě nevystavení další povolenky, a to po dobu neurčitou a bez náhrady na vrácení předchozích poplatků.

24. Provozovatel a správce si vyhrazuje právo na nevydání povolenky bez udání důvodu. V takovém případě je rybář, který zahájil rybolov, povinen bezodkladně rybolov ukončit.

25. Rybář je povinen na vyzvání provozovatele, správce nebo jím pověřeného zástupce během doby rybolovu sdělit předpokládaný odjezd anebo čas odjezdu z revíru.

26. Do revíru nebude umožněn vstup osobám podnapilým nebo osobám pod vlivem návykových a omamných látek.

27. Poskytne-li rybář provozovateli fotografii z lovu ryb z revíru, dává rybář takovýmto poskytnutím fotografie výslovný souhlas provozovateli s jejím uveřejněním na internetových stránkách provozovatele (farmajanko.cz Odkaz) nebo jeho jednotlivých účtech sociálních sítí (Facebook, Instagram, Twitter). Zveřejněná fotografie může být podrobena drobným grafickým úpravám ze strany provozovatele (změna rozměru, výřez, apod.). Fotografie bude zveřejněna se jménem rybáře, autora fotografie, případně datem či drobným textem k motivu fotografie. Neuvede-li rybář autora fotografie, provozovatel má za to, že autorem je sám rybář. Nezveřejnění fotografie je výlučným právem provozovatele.

28. Provozovatel si vyhrazuje právo pro změny tohoto Provozního řádu. Provozní řád a ceník služeb je vyvěšen na internetových stránkách farmajanko.cz a v místě revíru.

29. Z důvodu velké obsádky rybníka si provozovatel vyhrazuje právo 1x týdně (obvykle v neděli večer) ryby přikrmovat.Provozní řád a platný ceník služeb ke stažení zde: Provozní řád.pdf


ÚVOD | PROVOZNÍ ŘÁD | NABÍDKA | CENÍK | FOTOGALERIE | REZERVACE A KONTAKT | UBYTOVÁNÍ | FARMA

Jakékoliv užití obsahu, včetně fotografií, jeho převzetí, šíření či dalšího publikování je bez souhlasu autorů zakázáno.